header image

 
 

Stanica Venera

Popis fiktívnej kozmickej stanice, ktorá obieha okolo Venuše v románe Druhá planéta.

Hoci je Venera americkou stanicou, alebo skôr medzinárodnou stanicou s veľkým americkým podielom, jej pomenovanie vzdáva poctu generácií dávnych úspešných sovietskych sond. V praxi sa však často nepoužíva, častejšie o nej hovoria ako o stanici.

Stanica je koncipovaná pre šesťčlennú posádku a teoreticky až desaťčlenný vedecký tím. Z finančných a prevádzkových dôvodov je však v čase deja románu na stanici len trojčlenná stála posádka a trojčlenný vedecký tím. Zásobovanie stanice a výmena posádok prebieha v okolí dolnej konjunkcie Venuše raz za jeden synodický obeh prezývaný synód, čo je perióda dlhá 584 dní. Všetci obyvatelia stanice sú podľa predpisov povinní chodiť v pracovnej dobe v staničných uniformách pieskovooranžovej farby.

Konštrukcia

Stanica je zložená z modulov. Tie nie sú k sebe popripájané priamo, ale cez spojovacie prstence, čo zvyšuje ich bezpečnosť. Pre spojenie viacerých než dvoch modulov slúži spojovací uzol schopný spojiť až šesticu rozličných modulov. Modulov je desať, ale desiaty sa niekedy za modul nepovažuje, pretože nie je pretlakový. Počet modulov nie je konečný, v prípade uvoľnenia väčšieho množstva financií na misiu je možné ich pridávať.

Štyri hlavné moduly majú pomenovania po najstarších gréckych bohoch: Aiter, Hemera, Uranos a Gaia. Ďalšie dva majú mená podľa ich funkcie: Sklad a Port (prístav). Štyri majú iba označenia: STC, GLO, E2 a 3B/910 S.

Osem z nich má valcovitý tvar uzavretý prielezom na oboch podstavách. Priemer každého valca je 8 metrov, dĺžka 22 metrov. V závislosti od polohy a funkcie sú moduly rôznym spôsobom rozdelené vnútornými prehriadkami. V prípade požiaru sa navyše automaticky predelia protipožiarnymi prepážkami. Moduly sú z vnútornej strany vystlané plsťou kvôli tepelnej izolácii, z vonkajšej majú hrubú protimeteorickú vrstvu. Mená modulov sú písané čiernym písmom naľavo od vstupných prielezov. S výnimkou obytnej časti a spojenia s modulom GLO nikde nie sú chodby. Elektrickú energiu stanici dodávajú solárne panely typu CeleStar (typov panelov je v čase odohrávania sa románu veľa).

Umelá gravitácia

Na celej stanici panuje umelá gravitácia. Je založená na (podľa románu) nedávno objavenom princípe, že gravitácia nemusí byť generovaná len hmotou, na čo sa prišlo skúmaním tmavej hmoty či skôr zistením, že žiadna tmavá hmota neexistuje – ide o gravitáciu bez hmoty. Venera však bola konštrukčne navrhnutá na beztiažový stav, z čoho vyplývajú niektoré obmedzenia. V moduloch Aiter, Hemera, Sklad, Port, a 3B/910 S sú objekty priťahované k valcovitej stene modulu, čiže valce modulov sú „poležiačky“. Pri moduloch Uranos a Gaia, ktoré stoja kolmo na zmienené moduly, je gravitácia orientovaná smerom k valcovitým podstavám. Špeciálnym prípadom je modul E1, v ktorom sa smer gravitačného vektora mení. Vo väčšine modulov je gravitačný vektor orientovaný kolmo k povrchu Venuše.

Bezpečnostný systém

Kozmická stanica Mir, známa svojou vysokou poruchovosťou, ktorá bola pre Veneru veľkou inšpiráciou.

Kozmická stanica Mir, známa svojou vysokou poruchovosťou, ktorá bola pre Veneru veľkou inšpiráciou.

Stanica je vybavená automatickým bezpečnostným systémom založeným na spracovaní údajov rozličných senzorov. Jeho súčasťou je informovanie posádky stanice o probléme, informovanie posádok prípadných okolitých plavidiel a kroky, ktoré stanica vykonáva sama. Sem patrí:

 • Uzamknutie dverí, pokiaľ sa na jednej ich strane vyskytujú podmienky nezlučiteľné so životom
 • Vysunutie protipožiarnych prepážok v prípade detekcie dymu
 • Presun stanice na vyššiu obežnú dráhu pri hrozbe zdvihnutia sa atmosféry Venuše

Ak stanica deteguje dym alebo iný problém, spúšťa sa zároveň svetelný a zvukový alarm pretrvávajúci do odstránenia problému alebo do vypnutia bezpečnostného systému. Bezpečnostný systém vie vypnúť počítačový administrátor zadaním písmenovo-číselného kódu. O každom zapnutí a vypnutí systému počítač vedie záznamy.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia sú založené na mechanickom a konštruktérskom princípe. Hlavné a záložné systémy sú na opačných póloch stanice, aby sa zminimalizovala možnosť ich súčasného zničenia. V rámci modulov funguje tzv. separačný prístup. Každý modul umiestnený pozdĺž má pod podlahou aj nad stropom vyše meter hlboký (v najhlbšom mieste) technický úsek. Jeho vybavenie je rozložené tak, aby boli všetky navzájom sa potenciálne ohrozujúce komponenty rozdelené do týchto dvoch úsekov, kde ich oddeľujú tri prepážky a šesť metrov vzdialenosti. Napríklad palivo pre povrchové manévrovacie trysky je v dolnom úseku, ale jeho okysličovadlo v hornom. To je privádzané do spaľovacích komôr potrubiami pozdĺž stien modulu. Preto sú pre moduly charakteristické potrubia a kabeláže spájajúce horný a dolný úsek.

Manévrovanie a dráha

Venera obieha v čase udalostí románu po takmer kruhovej orbite s excentricitou 0,0013 v priemernej výške 631 kilometrov nad povrchom. Je to skoro polárna dráha. V minulosti obiehala po rovníkovej dráhe, ktorú zmenila na polárnu, znova na rovníkovú a znova na polárnu. Planéta sa pod stanicou pomaly otáča, takže pri ďalšom obehu po polárnej dráhe nepreletí nad tým istým miestom. Stabilizáciu a orientáciu zabezpečujú gyroskopy. Dráhové elementy sú pod kontrolou autopilota. Na zmenu dráhy slúžia manévrovacie trysky stanice zabudované v každom z valcovitých modulov. Zmena orbitálnej inklinácie o 90° trvá skoro dva mesiace. Trysky stanice okrem zmeny sklonu dráhy slúžia aj na zmenu jej výšky. Keď nastane výron koronárnej hmoty zo Slnka, stanica okamžite prejde na vyššiu obežnú dráhu, aby nezanikla trením vo zdvihnutej venušskej atmosfére. Postupné trenie vracia súčasne s pozvoľným poklesom atmosféry dráhu stanice zase do normálu.

Stanica diaľkovo ovláda niekoľko družíc a družicových sústav na orbite Venuše. Komunikuje tiež so slnečnou sondou umiestnenou v bode L1 obežnej dráhy Venuše. Všetky príkazy na tieto družice však musia prejsť pozemským riadiacim strediskom – príkaz preto ide na Zem a až odtiaľ, po schválení, na príslušnú družicu. Len využívanie komunikačných družíc je priame, bez zdržania signálu okľukou cez Zem.

Zásobovanie

Zásobovanie Venery prebieha súčasne s výmenou posádky v okolí dolnej konjunkcie planéty so Zemou jedným pilotovaným člnom. Štart lode je načasovaný tak, aby dolná konjunkcia nastala v polceste letu. Zásoby stanice sú dostatočne veľké, aby odolali vynechaniu jedného zásobovania v prípade zlyhania a straty jedného člna. Množstvo a rozsah zásob určuje zásobovacia komisia na Zemi. Žiadosti o vybavenie s výnimkou zásob jedla, vody, vzduchu a paliva musia prejsť jej schvaľovacím procesom.

Moduly

 • Hemera (modul A): Riadiaci modul. Nachádza sa tu velín, z ktorého sa dajú ovládať všetky prvky stanice. Je tu centrum komunikácie so Zemou a s inými kozmickými telesami, časť systémov podpory života, recyklačné zariadenia, systém regenerácie vzduchu a recyklácie. Z vonkajšej strany Hemery sa nachádza hlavná anténa medziplanetárnej komunikácie.
 • Aiter (modul B): Obytný modul. Nachádzajú sa v ňom spoločné obývateľné priestory – kuchyňa, jedáleň, obývačka, kondičná miestnosť (telocvičňa) a jedna z trojice staničných kúpeľní. Vedie cezeň elektroinštalácia. Má okná.
 • Uranos (modul C): Vedecký modul. Obsahuje pracovne občas nazývané aj laboratóriá (pôvodne navrhnuté pre prácu so vzorkami z Venuše, ktoré však stanica z finančných a technických príčin nie je schopná získavať). Sú tu tiež počítačové a papierové archívy všetkých minulých aj súčasných výsledkov výskumu Venuše, podrobné mapy Venuše a podobne. Obsahuje kúpeľňu.
 • Gaia (modul D): Modul obsahujúci kóju špeciálne odtienenú proti radiácii na ochranu posádky pre prípad veľmi silného výronu koronárnej hmoty alebo vzplanutia gama žiarenia. K tomuto modulu je tiež permanentne pripojená medziplanetárna loď vybavená pre let na Zem, takzvaný záchranný čln stanice. Nachádzajú sa tu aj záložné klimatizačné a riadiace systémy.
 • E1: Modul vyplnený zásobami inertných plynov, klimatizačnými sytémami, systémami dodávky elektrickej energie a kontrolnými uzlami. Z časti ľuďom neprístupný, vyplnený kabelážou a potrubiami. Modul s meniacim sa smerom tiaže.
 • E2 (Sklad): Sklad potravín a ďalšieho materiálu potrebného pre život ľudskej posádky. Obsahuje obrovské mrazničky, v ktorých sa potraviny uschovávajú pri teplote -80°C. Ukrýva aj jednu z dvoch prechodových komôr pre výstup do otvoreného vesmíru (záložnú komoru).
 • Port (modul F): Modul slúžiaci na pripájanie zásobovacích lodí zo Zeme a súčasne pristávacích puzdier pre sondy na povrch Venuše. Skladisko skafandrov, zásobovacích plynov pre ne a náhradných dielov. Je v ňom konštrukčná dielňa slúžiaca aj na opravy. Okrem toho obsahuje hlavnú prechodovú komoru na výstup do otvoreného vesmíru.
 • 3B/910 S: Modul s kajutami na nocovanie a súkromie posádky. Sprístupnené sú dve podlažia, každé so štyrmi kajutami, pričom každá z kajút je dvojlôžková. Modul je teda schopný poskytnúť nocľah šestnástim ľuďom. Na konci sa nachádza kúpeľňa. Aj v tomto module sú okná. Každá kajuta je okrem lôžok vybavená aj umývadlom, nočným stolíkom a skrinkami.
 • GLO: Zvláštny modul na dlhom ramene spadajúci pod samostatný gravitačný okruh slúži na simuláciu za účelom relaxu posádky. Má tvar gule s priemerom desať metrov, ktorej steny sa používajú na realistickú projekciu snímaním informácií zo špeciálnych záznamníkov v tvare malých striebristých guľôčok. V mieste napojenia spojovacieho tunela k modulu je malá riadiaca miestnosť GLO sály.
 • STC: Vonkajšia konštrukcia. Spevňuje moduly z vonkajšej strany a zvyšuje ich odolnosť voči zrýchleniam pri motorických manévroch. Nesie tri páry solárnych panelov schopných rozvinúť sa v prípade potreby na dvojnásobnú veľkosť. Jeden pár funguje ako spojená jednotka. Obsahuje záchytné body pre pohyb astronautov pri výstupe do otvoreného vesmíru za účelom opráv z vonkajšej časti stanice a externé prístroje na prieskum Venuše.

Poruchy

Stanica Venera trpí vysokou poruchovosťou. V dôsledku nedostatočného financovania, nedostatočného a pomalého zásobovania, a nedostatočného počtu členov obsluhy stanice viacero systémov nepracuje správne alebo vôbec. To sú príklady nefunkčných zariadení známych z románu:

 • Nefunkčný systém automatického vyrovnávania tiaže pri prechode stanice na zvýšenú obežnú dráhu (zrýchlenie zážihu sa pridáva k pôsobeniu umelej gravitácie, čím posádka počas manévru cíti preťaženie)
 • Pokazený infračervený ďalekohľad
 • Nefunkčný systém príjmu signálov z kamier umiestnených vo všetkých miestnostiach z modulov (funguje externe, ale nie zo stanice)
 • Nefunkčné čidlá automaticky otvárajúcich sa dverí (boli deaktivované a otvárací mechanizmus nastavený na časový interval, zároveň posilnený)
 • Klzáky slúžiace na pristávanie na planéte nie sú schopné opätovného vzletu na orbitu
 • Poplašný systém stanice je taký precitlivelý, že sa niekedy zapína sám od seba
 • Nefunkčná kontrolka nad dverami jednej z kajút
 • Nefunkčné zatváranie jedných dverí modulu Uranos
 • Nefunkčné digitálne dozimetre, ktoré museli byť nahradené chemickými
 • V kajutách obytného modulu 3B/910 S netečie voda
 • Nefunkčný vzduchový filter modulu Aiter a porucha rozvodu vzduchu v jednej z jeho miestností
 • Nefunkčný digitálny merač jednej z tlakových nádrží

Mohlo by vás zaujímaťZóna Druhej planéty


Napísať odpoveď

Tip 1: Aby ste predišli možnej strate komentára pri posielaní, napíšte si ho, prosím, do textového editora a sem ho iba prekopírujte.

Tip 2: Pred odoslaním obnovte CAPTCHA príklad stlačením na šípky napravo.

Povolené XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Vymazané budú komentáre, ktoré obsahujú spam, nadávky alebo osobné útoky, porušujú zásady slušného správania, vôbec nesúvisia s témou či s komentármi pod ňou, alebo sú presnou kópiou nejakého z predošlých komentárov.

Hodnotu píšte ako číslo, nie slovom * Časový limit vypršal, obnovte prosím CAPTCHA príklad.

Komentárov: 3     Upozornenia: 0

Autor alamo Ut júl 12th 2016 at 6:25 pm  

hmm..
nechcelo by sa ti dizajn tej stanice, zmeniť?
k možnosti, že v nejakej dohľadnej budúcnosti sa dopracujeme k „hard sci fi“ umelej gravitácii, ktorá by fungovala „na baterky“ – „zapnúť vypnúť“, som v poslednej dobe veľmi skeptický..
a túto skepsu, asi vidieť aj u iných
napríklad vo filme Interstellar, napriek všetkým „sci fi“ rekvizitám, „použili“ na generovanie gravitácie „starú dobrú“ rotáciu..

asi za to, že som sa v tomto dal na skepticizmus, môže fakt že okrem sci fi, som si preštudoval aj niečo s fyziky
zistil som, že gravitačná sila by nemusela byť „klasická kvantovateľná sila“, že nemusí byť „bipolárna“ (ako magnet), ale vskutku iba „monopolárna“ (čiže „antigravitácia“ by v tom prípade, bola skôr ako sci fi rekvizita.. skôr niečo s „fantazi“) atď..
najvážnejšou námietkou sú energetické nároky, koľko energie by prípadné „generátory“ umelej gravitácie spotrebovali?
jednoducho e=mc2.. umelá gravitácia aj keby bola realitou, bola by tak príšerný žrút energie (a teda aj peňazí), že by to dokonale vysvetľovalo tie problémy s financovaním stanice, ktoré popisuješ
na jednu stranu je to naozaj „hard“ vízia
na druhú, akákoľvek stanica či už klasická rotujúca, alebo riešená ako „neukotvený vesmírny výťah“ (dve stanice spojené tetherom, jedna „vysí“ smerom k planéte, a planétu má posádka pod nohami, druhá smerom od planéty, a tam je „pseudogravitačné“ pôsobenie opačné, planéta je nad hlavou)..
dokonca aj vízia, stanice ako „balóna, vzducholode“, umiestnenej vo vysokých vrstvách atmosféry, je omnoho realistickejšia
(hm.. asi by to fungovalo ako generátor „zaujímavých udalostí“, v napínavom sci fi)

mám neskromné „sci fi“ prianie, aby boli „managori“, ktorý budú v budúcnosti rozhodovať o projektoch, omnoho rozumnejší, ako dnešný..
;)

Autor Adhara Ut júl 12th 2016 at 9:22 pm  

Hm, nechcelo. :-)
Román je desať rokov starý, párkrát prerobený, na ďalšiu väčšiu prerábku sa nechystám a okrem toho takýto dizajn úplne vyhovuje deju. A aspoň som sa (pri jednej z prerábok) pokúsila nejako vysvetliť, ako k tej umelej gravitácii prišli, nie je to len o zázračnom čudlíku.
Isteže, aj ja viem niečo z fyziky a je mi jasné, že umelá gravitácia je jeden z najuletenejších nápadov tohto na moje pomery už dosť uleteného nápadu. Lenže aj rotácia má svoje muchy a bezváhový stav škoda spomínať.
Interstellarom by som sa neoháňala, tam sa mi oči pretáčali z toľkých vecí, že prípadnú umelú gravitáciu by som si medzi nimi ani nevšimla. :-)

P.S. Tvoj predošlý komentár som neschválila, pretože som v ňom nenašla nič k téme a na YouTube odkazy zásadne neklikám.

Autor alamo St júl 13th 2016 at 7:57 pm  

oh joj.. ak to vyjde knižne, budem si to musieť v knižnici zaradiť medzi dystopie, už z tej predstavy že nejaký manažéri nechajú vesmírnu základňu schátrať tak ako to popisuješ, a teda budú ešte väčší „managori“ ako dnes, mi naskakuje husina :o
no čo už, občas si treba prečítať aj nejaký ten horor ;)
Ps: to je škoda, že neklikáš na YouTube odkazy, ten môj bol na špeciálny slávny Monty Python skeč Spam, od ktorého sa odvíja história všetkého Spamu, takže predsa len bol ten Spam, aspoň trochu k veci, lebo sa týkal Spamu ako takého
Spam je proste historický fenomén
Spam spam spam spam. Lovely spam! Wonderful spam! Spam spa-a-a-a-a-am spam spa-a-a-a-a-am spam. Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Lovely spam! Spam spam spam spam!


 

© 2014 – 2024 Jana Plauchová. S výnimkou materiálov z Wikimedia Foundation všetky práva vyhradené. Kontakt na autorku: adhara (zavináč) volny.cz. Stránky archivované Národnou knižnicou SR.